Generelle betingelser

ARRANGEMENT:
Betingelserne gælder for rejser arrangeret af Koreaspecialisten. Koreaspecialisten er medlem af Rejsegarantifonden (nr. 198) og Danmarks Rejsebureau Forening.
Koreaspecialisten er et rejsebureau i samarbejde med rejsebureauet JTB Denmark A/S.

TILMELDING:
Tilmelding til en rejse er bindende for såvel kunde som rejsebureau, når depositum er betalt. Med indbetaling af depositum bekræfter De samtidig at have accepteret vilkårene i disse bestemmelser og eventuelle tillægs-betingelser på Deres ordrebekræftelse/faktura. Hvis depositum ikke indbetales inden for den angivne frist, bortfalder aftalen.

BETALINGSBESTEMMELSER:
Betaling af rejsen kan foretages med gængse betalingsformer, såsom netbank.
Med kreditkort ved opgivelse af kortnummer, udløbsdato og check-ciffer. Der kan forekomme et gebyr afhængig af korttype.

Følgende kort accepteres:
Dankort / Visa Dankort (intet gebyr).
Danske Eurocard, Mastercard, Diners Club og American Express (gebyr på 1,25%).
Udenlandske Visa, Eurocard, Mastercard, Diners Club og American Express (gebyr på 3,75%).

Ved fysisk betaling i vores betalingsautomat i butikken er gebyrerne:

Dankort / Visa Dankort (intet gebyr).
Danske kreditkort (gebyr på 0,75%).
Udenlandske kreditkort (gebyr på 3,75%).

Ansvarsrisiko / Rejsegarantifonden / Rejsegarantifondens konkursdækningsforsikring:

Med Pakkerejselovens ikrafttræden indførtes en form for objektivt ansvar (ansvar uden skyld) for rejsebureauet overfor kunden. Loven om pakkerejser gennemførtes som følge af et EF-direktiv og medførte tilsvarende lovgivning i EU og EØS landene. Koreaspecialisten er tilsluttet denne ordning med Europæiske Forsikrings udvidede ansvarsrisiko. Omkostningerne i forbindelse med denne pålægges hver rejsende med et gebyr på DKK 18 pr. rejsende.

Koreaspecialisten er som teknisk arrangør i medfør af Pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre rejsen iht. programmet, prislisten og andre dokumenter udtrykkeligt udstedt af Koreaspecialisten. Koreaspecialisten påtager sig intet ansvar for aftaler/løfter, der uden Koreaspecialistens vidende er indgået mellem et rejsebureau og kunden, såfremt rejsen eller dele af rejsen er købt hos et andet rejsebureau end Koreaspecialisten. Koreaspecialisten påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser m.v., der er en følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller andre forhold, som arrangøren er uden indflydelse på.

Koreaspecialisten er medlem af Rejsegarantifonden (nr. 198). Obligatorisk bidrag til Rejsegarantifonden er i øjeblikket DKK 0 pr. rejsende. Se mere på fondens hjemmeside her: www.rejsegarantifonden.dk

Pr. 1. januar 2010 skal rejsende tilbydes en valgfri konkursdækningsforsikring i Rejsegarantifonden. Køber man flybilletter eller billeje til udlandet til privat brug, kan man købe dækning i tilfælde af konkurs. Dækningen koster DKK 20 pr. rejsende.

INDIVIDUELLE REJSENDE:
Betalingsbetingelser vil fremgå af ordrebekræftelse eller faktura for den specifikke rejse.
Ved tilmeldingen betales et depositum på 20% af rejsens pris, med mindre andet er anført på Deres ordrebekræftelse. Depositum refunderes ikke. Ofte skal flybilletter betales sammen med depositum, idet disse i langt de fleste tilfælde skal udstedes med meget kort varsel. Afbestillingsforsikring (se afsnit) ved sygdom skal indbetales samtidig med depositum. Restbeløbet skal være indbetalt senest 42 dage før afrejse, eller samtidig med depositum såfremt rejsen bestilles senere end 42 dage før afrejsen. Rejsedokumenterne vil normalt blive fremsendt umiddelbart efter at vi har registreret Deres slutbetaling og normalt senest 7 dage før afrejsen. Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, vil man ikke være sikret mod ekstraordinære prisstigninger frem til afrejsen.
Der pålægges altid DKK 150 i ekspeditionsgebyr.

GRUPPEREJSER:
Ved tilmeldingen betales et depositum på minimum DKK 1500. Bemærk at andet depositum kan være opgivet på din ordrebekræftelse/faktura. Ofte skal flybilletter betales sammen med depositum, idet disse i langt de fleste tilfælde skal udstedes med meget kort varsel. Afbestillingsforsikring (se afsnit) ved sygdom skal indbetales samtidig med depositum. Restbeløbet skal som hovedregel være indbetalt senest 42 dage før afrejse, med mindre andet er anført på Deres ordrebekræftelse, eller samtidig med depositum såfremt rejsen bestilles senere end 42 dage før afrejsen. Rejsedokumenterne vil normalt blive fremsendt umiddelbart efter, at vi har registreret din slutbetaling og normalt senest 7 dage før afrejsen. Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, vil man ikke være sikret mod ekstraordinære prisstigninger frem til afrejsen.
Der pålægges altid DKK 150 i ekspeditionsgebyr.

AFBESTILLING:
Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på Deres deltagerbevis, ordrebekræftelse eller faktura.
 
Rejser og ydelser, hvor der opkræves fuld betaling straks:

  • Ved afbestilling tilbageholdes 100% af prisen, og hele rejsens pris er tabt.

 
Rejser og ydelser, hvor der opkræves depositum med senere restbetaling:

  • Ved afbestilling mere end 42 dage før afrejsen tilbageholdes beløb for depositum, dog minimum DKK 1500 pr. deltager.
  • Ved afbestilling mindre end 42 dage før afrejsen tilbageholdes 100% af prisen, og hele rejsens pris er tabt.

 
Såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en betingelse, at danske myndigheder (Udenrigsministeriet) direkte fraråder rejser til det pågældende område. Den ansvarsfrie afbestillingsret for kunden gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.
Ved køb af flybillet eller anden form for transport inklusive minimum 1 overnatning på hotel, er De dækket ind af den danske Pakkerejselov.

AFBESTILLINGSFORSIKRING VED SYGDOM:
Det anbefales, at der tegnes en afbestillingsforsikring, der dækker Dem i tilfælde af afbestilling på grund af sygdom (lægeattest skal forevises). Forsikringen udgør 6% af rejsens pris, dog minimum DKK 75. Vi henviser endvidere til de særlige beløb for afbestillingsbeskyttelse som nogle af vore pakker og øvrige produkter har. Forsikringen skal altid tegnes senest ved indbetaling af depositum.

FLYREJSEN:
Såfremt De udover den anførte rejserute har særlige krav til Deres billets fleksibilitet, skal de være anført på billet eller i deltagerbevis. Ændringer af rejserute, forlængelse eller vederlagsfri annullering kan kun ske, såfremt dette er anført på billet eller i deltagerbevis. Ligeledes kan mange billetter hverken helt eller delvist refunderes. Spørg altid om særlige regler og betingelser for Deres billet. Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt, at Deres navn(e) på deltagerbevis og billet stemmer overens med Deres aktuelle pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavne. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem pas og billet, kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og arrangør, og afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side. Rejsen vil blive refunderet efter gældende regler.

OVERDRAGELSE:
I henhold til lovgivningen kan man overdrage sin rejse (f.eks. i stedet for at afbestille) til enhver, der opfylder de nødvendige betingelser for at deltage i den pågældende rejse. Men såfremt et fly er udsolgt, vil flyselskaberne ikke acceptere navneændringer, der i praksis betyder at en ny person kommer først i køen. Desuden er en del rejse-arrangementer baseret på specialbilletter, der ikke må ændres efter bestilling, hvorfor ændringen vil være forbundet med omkostninger til en ny flybillet. Såfremt overdragelse er mulig, skal ønsket om dette fremsættes skriftligt senest 14 dage før afrejsen. Ved overdragelsen opkræves et gebyr på DKK 1500 pr. person. Endvidere hæfter den oprindelige kunde solidarisk med den nye rejsende for betaling af et evt. restbeløb og omkostninger, der følger af overdragelsen.

PRISÆNDRINGER:
Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som følge af: stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter og gebyrer samt ændrede valutakurser. Evt. prisstigninger skal varsles senest 21 dage før rejsens begyndelse. Prisændringer vil blive beregnet efter følgende princip:

Forhøjede priser vil blive opkrævet i deres fulde samlede beløb, såfremt dette overstiger DKK 100.

AFLYSNING:
Rejsen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold). I dette tilfælde har kunden intet krav på erstatning udover refundering af rejsens pris. Såfremt ovenstående skulle ske, vil bureauet altid forsøge at tilbyde et reelt alternativ.

ARRANGØRENS ANSVAR:
Koreaspecialisten optræder som agent for de flyselskaber, vi foretager reservation med og udsteder billetter for. Vores ansvar for mangler, forsinkelser samt person- og tingsskader er begrænset til det erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs- og togtrafik. Flytrafik: Warszawa konventionen. Skibsrejser: Athen konventionen. Togrejser: COTIF/CIF konventionen. Erstatningsbeløbene i de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave. For personskader i forbindelse med flytransport ofte kun ca. DKK 90.000. Ved skibs- og jernbanetransporter dog lidt mere. Også erstatning for ødelagt bagage er meget begrænset, f.eks. ved flytransport ca. DKK 120 pr. kg. indskrevet bagage.

REJSEFORSIKRING:
Alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Vi anbefaler på det kraftigste, at der tegnes forsikring, som dækker omkostninger og eventuel hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, ansvar m.m. Koreaspecialisten er altid behjælpelig med vejledning.

BILLEJE:
Har De igennem Koreaspecialisten foretaget reservation af billeje, så er det VIGTIGT at De medbringer Deres almindelige kørekort samt et internationalt kørekort. Hvis det ikke medbringes, kan bilen ikke udleveres. Vi anbefaler også at medbringe bevis for køb af rejseforsikring.
Biltype, opsamlingssted / afleveringssted, dato og forsikring, De har tegnet på bilen, vil fremgå af Deres deltagerbevis, ordrebekræftelse eller faktura.
Koreaspecialisten kan ikke stilles til ansvar for opkrævelse af lokale afgifter, såsom vejskatter, parkeringsafgifter, bøder mv.

KUNDENS ANSVAR:
Kunden er forpligtet til at have sørget for alle nødvendige pas, visa og vaccinationer til rejsens gennemførsel, til at holde sig underrettet om evt. ændrede hjemrejsetider ved at kontakte flyselskabet senest 72 timer før hjemrejsen og til at møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder og tidspunkter for ud- og hjemrejse. Visse billetter skal desuden altid genbekræftes inden returrejsen. For oplysninger om visum til det pågældende rejseland henviser vi til www.um.dk.

REKLAMATION:
Reklamation over mangler ved rejsen skal rettes til bureauet eller dettes stedlige repræsentant så snart manglen konstateres, således at bureauet kan forsøge hurtigst muligt at afhjælpe forholdet. Koreaspecialisten er tilsluttet Rejse-Ankenævnet. Ved uenighed mellem rejsebureau og den rejsende om mangler ved rejsen, kan De indbringe sagen for nævnet: Lyngby Hovedgade 64, 1. sal, 2800 Lyngby. Telefon 45 93 41 15. Evt. søgsmål mod arrangøren skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift (Ankenævn). Værneting: Sø- og Handelsretten i København.

Vi tager forbehold for evt. trykfejl, pris- og programændring.